Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Mẫu chuẩn

Mẫu đơn xin thị thực và tất cả các mẫu hồ sơ cần phải nộp khi xin thị thực có thể tải được từ trang Web của Bộ Ngoại giao, địa chỉ: www.esteri.it

Đơn xin thị thực vào Italia ( dành cho thị thực có giá trị hơn 90 ngày)
Don xin cap Visa National

Đơn xin thị thực vào khối Schengen ( dành cho thị thực có giá trị ít hơn 90 ngày)
Schengen Visa Application form

Thư mời cho khách đi du lịch
Host declaration

Mẫu thư mời công tác
Business VISA

 

Giấy đồng thuận của cha/mẹ cho trẻ em xin visa

 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN GIÁ TRỊ BẰNG TÚ TÀI
ĐƠN XIN XÁC NHẬN GIÁ TRỊ BẰNG CỬ NHÂN

 

Hãy bấm vào đây để xem quy định về việc bảo vệ cá nhân liên quan đến việc mục đích xin visa vào Italia và khối Schengen.