Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Khuôn khổ tổng quát

Hợp tác Phát triển Italia hướng tới việc bảo vệ cuộc sống và nhân phẩm của con người, nhằm thiết lâọ và củng cố các mối quan hệ giữa con người với nhau, với mục tiêu là hỗ trợ phát triển kinh tế và xã hội của người dân.

Vào tháng 8 năm 2014, Nghị viện Italia đã thông qua Đạo Luật 125/2014, thay thế cho Đạo Luật số 49/1987 về Hợp tác Phát triển và tổ chức lại các đơn vị hoạt động, các công cụ và các hình thức hoạt động và các nguyên tắc chuẩn mực về hệ thống Hợp tác Phát triển Italia. Để đảm bảo tính phối hợp và chặt chẽ về chính sách, Điều Luật mới cho phép thành lập Một Ủy Ban Liên Bộ về Hợp tác Phát triển, và thông qua Văn Kiện Chính sách và xây dựng chương trình 3 năm của Chính phủ. Đạo Luật 125/2014 cũng đưa ra cơ cấu quản lý mới, cho phép thành lập Cơ Quan Hợp tác Phát triển Italia (AICS). Cơ quan này sẽ có đủ tính linh hoạt để có thế thực hiện các chiến lược và công cụ hợp tác tiên tiến nhất.

Các văn phòng ở nước ngoài của Cơ Quan này hình thành mạng lưới phân cấp tổ chức của AICS và được đặt tại các quốc gia mà hiện đang triển khai các hoạt động hợp tác Phát triển Italia.

https://www.aics.gov.it/

[Nghị định thư hành động vì sự an toàn của các chủ thể hợp tác]

Năm 2021, Bộ Ngoại Giao và Hợp tác Quốc tế Italia, Cơ quan và mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự AOI, CINI và Link 2007 đã ký “Nghị định thư hành động vì sự an toàn của chủ thể hợp tác”. Nghị định thư này dành cho các chủ thể của các Tổ chức phi Chính phủ/Các tổ chức xã hội dân sự tham gia vào các hoạt động hợp tác phát triển và viện trợ nhân đạo, được kêu gọi thực hiện công việc của họ ở các khu vực, vùng lãnh thổ và quốc gia có các mức độ rủi ro an ninh khác nhau. Phần đầu của Nghị định thư nhấn mạnh cam kết chung của các bên ký kết nhằm truyền bá văn hóa an toàn giữa các tổ chức xã hội dân sự và phần thứ hai là “phần hoạt động” (vademecum) chỉ ra các thông lệ và quy tắc tốt để truyền cảm hứng cho hoạt động kinh doanh ở nước ngoài.