Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Hiệp định hợp tác

 

Hiệp định hợp tác

Hợp tác giữa Italia và Việt Nam trong lĩnh vực khoa học được quy định rõ trong hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ kí tại Hà Nội ngày 5 tháng 1 năm 1992 và có hiệu lực vào ngày 10 tháng 5 năm 1998. Chương trình hợp tác Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021 - 2023 đã được kí tại Hà Nội vào ngày 1 tháng 7 năm 2020, sẽ được thực hiện bắt đầu từ đầu tháng 1 năm 2021 vì đại dịch COVID 19. Chương trình hợp tác khoa học đã lựa chọn 8 dự án được Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italia và Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam tài trợ, và 3 dự án xứng đáng nhưng chưa tìm được nguồn tài chính Kính mời các cơ quan nghiên cứu tham gia tài trợ và kêu gọi xác định các quỹ đầu tư. Những dự án được tài trợ nằm trong những lĩnh vực chuyên đề ưu tiên như sau: Khoa học nông nghiệp và thực phẩm; công nghệ sinh học và y dược; môi trường và biến đổi khí hậu; công nghệ thông tin – truyền thông; vật liệu tiên tiến; công nghiệp 4.0; vật lý thiên văn, khảo sát không gian và trái đất; bảo tồn và phục chế các di sản văn hóa, thiên nhiên.


78