Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

ĐĂNG KÝ GHI DANH VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ý ĐỐI VỚI SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI NĂM HỌC 2021-2022

Data:

12/05/2021


ĐĂNG KÝ GHI DANH VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ý ĐỐI VỚI SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI NĂM HỌC 2021-2022

Chúng tôi thông báo tới các bạn sinh viên rằng việc đăng kí ghi danh vào các trường Đại học Ý năm học 2021-2022 đã được mở.

Sinh viên nước ngoài quan tâm phải đăng ký trên cổng điện tử www.universitaly.it và làm theo hướng dẫn.

Sau khi nhận được khẳng định việc đăng ký học thông qua cổng điện tử nêu trên, sinh viên sẽ có thể xin visa tại Đại sứ quán. Các thông tin được đăng tại tại đường ink: https://ambhanoi.esteri.it/ambasciata_hanoi/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/studi/universita/preiscrizioni-e-visti-di-studio.html

Việc đăng ký nêu trên áp dụng đối với tất cả các trường Đại học cũng như các cơ sở đào tạo Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), Scuole Superiori per Mediatori Linguistici (SSML), Istituti di Specializzazione in Psicoterapia.

Để biết thêm thông tin và nhận được sự hỗ trợ, sinh viên có thể liên hệ với Văn phòng Uni-Italia theo địa chỉ email: info@uni-italia.vn hoặc số điện thoại (0084) 24.38240579 (www.uni-italia.net) và Phòng Văn hóa Đại Sứ quán theo địa chỉ email: culturale.hanoi@esteri.it hoặc theo số điện thoại (0084) 24.38256256 máy lẻ 116.

Để hiểu khái quát về hệ thống đào tạo Đại học Ý và hiểu sâu hơn về các cơ hội đào tạo cho các bạn trẻ Việt Nam, chúng tôi mời các bạn truy cập trang web https://unismartitaly.education.ice.it/ , trong đó có ghi lại tất cả các webina được diễn ra trong Triển lãm trực tuyến UniSmartItaly.Study and work with Italy (Vietnam, 16-24 tháng 4 năm 2021)


491